1.Biến số

Biến là đại lượng dùng để lưu trữ giá trị do người lập trình định nghĩa, biến có thể thay đổi được các giá trị trong quá trình lập trình.

Khai báo biến:

<kieu_du_lieu> <danh_sach_ten_bien>;

Trong đó <danh_sach_ten_bien> được chấp nhận khi là ký tự chữ thường hoặc chữ in hoa hoặc các chữ số, không bắt đầu bằng các ký tự đặc biệt hoặc là chữ số.

#include<stdio.h>
int main(){
  //kieu du lieu va ten cac bien
  int  i, j, k;
  char  c, ch;
  float s, l;
  bool  t,f;
  return 0;
}

Ngoài ra ta có thể khai báo biến và gán trực tiếp dữ liệu vào biến đó:

<kieu_du_lieu> <ten_bien> = <gia_tri>;

Ví dụ dưới đây gán trực tiếp các giá trị cho các biến và sử dụng hàm printf để hiển thị giá trị ra màn hình.

#include<stdio.h>
int main(){
  //gan truc tiep cac bien voi cac du lieu
  int  i = 123;
  char  c = 'n';
  float f = 4.56;
  bool  t = true;
  // hien thi du lieu cua bien ra man hinh
  printf("Bien i = %d\n",i);
  printf("Bien c = %c\n",c);
  printf("Bien f = %f\n",f);
  printf("Bien t = %d",t);
  return 0;
}
Bien i = 123

Bien c = n

Bien f = 4.560000

Bien t = 1

2.Hằng số

Hằng được dùng để định nghĩa một giá trị không đổi, hằng có thể là một đại lượng được C định nghĩa sẵn hoặc có thể do người lập trình định nghĩa nhưng nó không thể được thay đổi trong quá trình lập trình.

Khai báo hằng:

const <kiểu dữ liệu> <tên hằng> = <giá trị của hằng>;

Ví dụ dưới đây sẽ khai báo hằng số pi có giá trị là 3.14 và hằng số exp có giá trị là 2.718 sau đó hiển thị giá trị này ra màn hình

#include<stdio.h>
int main(){
  //khai bao hang
  const float pi = 3.14;
  const float exp = 2.718;
  // hien thi du lieu cua hang so pi va e
  printf("pi = %f\n",pi);
  printf("e = %f\n",exp);
  return 0;
}
pi = 3.140000

e = 2.718000

Giả sử sau khi ta đã khai báo 2 hằng số pi = 3.14 exp = 2.718. Tôi sẽ thử thay đổi lại giá trị cho chúng lần lượt là pi = 3 exp = 2 kết quả khi thực thi chương trình sẽ là:

#include<stdio.h>
int main(){
  //khai bao hang
  const float pi = 3.14;
  const float exp = 2.718;
  //thay doi gia tri cua hang
  pi = 3;
  exp = 2;
  // hien thi du lieu cua hang so pi va e
  printf("pi = %f\n",pi);
  printf("e = %f\n",exp);
  return 0;
}

Như vậy, khi ta thay đổi giá trị cho hằng số trong quá trình biên dịch được thực thi chương trình của ta lập tức có lỗi assignment of read-only variable ‘pi’assignment of read-only variable ‘exp’.