1.Nhập xuất chuỗi bằng gets và puts

Khi thao tác với kiểu dữ liệu int, float, …. Ta thường sử dụng scanf cho việc nhập và printf cho việc xuất thông tin. Tuy nhiên, khi thao tác với chuỗi hai hàm trên không cho thấy sự tiện lợi cho việc nhật xuất và thao tác với chuỗi. Vì thế trong C đã cung cấp cho ta thêm hai hàm để thực hiện công việc đó khi thao tác với chuỗi đó là:

 • Gets để nhập vào chuỗi
 • Puts để xuất chuỗi

Hai hàm trên đều thuộc thư viện <stdio.h> nên khi sử dụng ta chỉ cần include thư viện <stdio.h> vào là có thể sử dụng.

2.Nhập chuỗi bằng gets

Hàm gets cũng giống như hàm scanf có chức năng là nhận input từ người dùng, tuy nhiên trong xử lý chuỗi ta thường dùng gets vì hàm gets sẽ chỉ kết thúc khi ta nhấn enter, có nghĩa là hàm gets dễ dàng lưu được một chuỗi mà có chứa khoảng trắng còn scanf thì không thế. Hiểu nôm na là khi nhập chuỗi ta dùng hàm gets

Khai báo rất đơn giản

gets(ch);

Trong đó:

 • ch là biến lưu và nhận giá trị của người dùng nhập vào

Ví dụ tôi dùng hàm gets() để nhận chuỗi giá trị người dùng nhập vào rồi đưa vào biến ch để lưu chuỗi đó sau đó hiển thị chúng ra màn hình

Ở đây tôi nhập từ bàn phím chuỗi “Laptrinhtudau”

#include <stdio.h>
int main(){
  char ch[10];
  printf("Vui long nhap vao chuoi ky tu: ");
  gets(ch);
  printf("Chuoi ky tu vua nhap la: %s", ch);
  return 0;
}
Vui long nhap vao chuoi ky tu: Laptrinhtudau

Chuoi ky tu vua nhap la: Laptrinhtudau

3.Xuất chuỗi ra màn hình bằng puts

Hàm puts() cũng giống như printf() được dùng để xuất dữ liệu ra ngoài màn hình nhưng khi làm việc với chuỗi ta thường dùng hàm puts để xuất dữ liệu vì hàm này đơn giản hơn

Khai báo rất đơn giản:

puts(ch)

Trong đó:

 • ch chính là biến có chứa chuỗi cần được xuất ra màn hình

Ví dụ tôi dùng puts để xuất ra biến ch có chứa chuỗi “Toi yeu lap trinh”

#include <stdio.h>
int main(){
  char ch[20] = "Toi yeu lap trinh";
  puts(ch);
  return 0;
}
Toi yeu lap trinh

Ví dụ tiếp theo tôi dùng gets để nhận vào chuỗi và puts để xuất ra chuỗi, đoạn mã dưới đây để nhập vào và in ra họ tên (Tôi nhập vào là: Nguyen Van A)

#include <stdio.h>
int main(){
  char hoten[20];
  printf("Nhap ho va ten: ");
  gets(hoten);
  printf("Ho ten cua ban la: ");
  puts(hoten);
  return 0;
}
Nhap ho va ten: Nguyen Van A

Ho ten cua ban la: Nguyen Van A