Foreign Key trong SQL

1. Khóa ngoại trong bảng là gì? Các khóa ngoại FOREIGN KEY nhằm tạo ra các mối liên kết giữa các bảng với nhau. Một khóa[...]

Read More

Check trong SQL

1. Ràng buộc CHECK Ràng buộc CHECK trong SQL nhằm kiểm tra một điều kiện cụ thể nào đó được đưa ra trước khi dữ liệu[...]

Read More

Default trong SQL

1. Ràng buộc DEFAULT Ràng buộc DEFAULT được sử dụng để đặt một giá trị mặc định nào đó cho cột. Giá trị mặc định sẽ[...]

Read More

Index trong SQL

1. Tạo chỉ mục trong bảng bằng INDEX Câu lệnh CREATE INDEX được sử dụng để tạo chỉ mục trong bảng. Người dùng không thể nhìn[...]

Read More

Auto Increment trong SQL

1. Tự động tăng AUTO INCREMENT Tự động tăng hay AUTO INCREMENT là một trường (Field) cho phép một số duy nhất được tạo tự động[...]

Read More

Kiểu dữ liệu Date trong SQL

1. Kiểu dữ liệu DATE Kiểu dữ liệu DATE là kiểu dữ liệu được sử dụng để lưu trữ các giá trị thời gian như ngày, tháng,[...]

Read More

View trong SQL

1. Bảng ảo VIEW Trong SQL, một dạng VIEW là một bảng ảo dựa trên tập kết quả của một câu lệnh SQL. Câu lệnh ở[...]

Read More

Ràng buộc Constraint trong SQL

1.Tạo ràng buộc cho bảng Các ràng buộc SQL được sử dụng để chỉ định các quy tắc cho dữ liệu trong bảng. Ràng buộc cũng[...]

Read More

Toán tử AND OR và NOT trong SQL

1.Toán tử AND, OR và NOT Các mệnh đề WHERE đều có thể sử dụng các toán tử logic như AND, OR và NOT. Các toán[...]

Read More

Mệnh đề ORDER BY trong SQL

1. Mệnh đề ORDER BY Mệnh đề ORDER BY được sử dụng để sắp xếp các kết quả trả về theo chiều tăng dần hoặc giảm[...]

Read More