Ví dụ về sử dụng Ajax và PHP

Ajax được sử dụng để tạo ra nhiều sự tương tác hơn. Ví dụ sau đây sẽ minh họa cho ta cách một trang web giao[...]

Read More

Ví dụ về JSON với PHP

1. Tệp PHP PHP có một số hàm tích hợp để xử lý JSON. PHP cho phép chúng ta mã hóa và giải mã JSON bằng [...]

Read More

Ngôn ngữ lập trình PHP

1. Giới thiệu về ngôn ngữ PHP 1.1. Khái niệm về ngôn ngữ PHP PHP là viết tắt của “Hypertext Preprocessor” là một ngôn ngữ lập[...]

Read More