Danh sách liên kết đơn – Cài đặt danh sách liên kết đơn C/C++ – Single linked list

Một cấu trúc danh sách đơn giản nhất mà ta đã từng biết đó chính là phương pháp cài đặt danh sách liên kết kề sử[...]

Read More

Thêm phần tử vào đầu danh sách liên kết đơn C/C++

Trong phần này, các phần tử của danh sách liên kết đơn được hiểu là các Node trong danh sách. Hãy đảm bảo rằng bạn đã[...]

Read More

Thêm phần tử vào cuối danh sách liên kết đơn C/C++

1.Cách thêm phần tử vào cuối danh sách liên kết đơn Giả sử danh sách đơn ban đầu của tôi gồm các node (hay các phần[...]

Read More

Thêm phần tử vào giữa danh sách liên kết đơn C/C++

Thêm phần từ vào giữa danh sách liên kết đơn thực chất là việc ta thêm một Node P vào sau một Node Q của danh[...]

Read More

Nhập xuất trong danh sách liên kết đơn C/C++

Với yêu cầu nhập số N từ bàn phím chính là số lượng phần tử trong danh sách liên kết đơn. Để thực hiện được công[...]

Read More

Tìm kiếm phần tử trong danh sách liên kết đơn C/C+

1.Cách tìm kiếm phần tử trong danh sách liên kết đơn Từ một danh sách đầu vào gồm các thành phần (các Node) như hình bên[...]

Read More

Xóa phần tử trong danh sách liên kết đơn C/C++

Trong danh sách liên kết đơn, để xóa một phần tử (hay một Node) trong danh sách sẽ có 4 trường hợp sảy rả ra: Xóa[...]

Read More

Bài tập danh sách liên kết đơn bằng C/C++

Trong bài này, nội dung chủ yếu là ôn tập và áp dụng lại kiến thức của 7 bài trước trong loạt bài về “Danh sách[...]

Read More

Cài đặt danh sách liên kết đôi C/C++ – Doubly Linked List

Trước khi tìm hiểu về danh sách liên kết đôi, bạn đọc hãy chắc chắn rằng bản thân đã thành thạo với danh sách liên kết[...]

Read More

Bài tập danh sách liên kết đôi sử dụng C/C++

Để thực hành được bài tập này, bạn đọc hãy chắc chắc rằng đã đọc hết 5 bài trước trong seri “Danh sách liên kết đôi”.[...]

Read More