Cấu trúc dữ liệu và giải thuật trong C/C++

1.Khái niệm cấu trúc dữ liệu và giải thuật 1.1 Cấu trúc dữ liệu là gì? Trong lập trình (hay trong khoa học máy tính) cấu[...]

Read More

Phân tích tiệm cận Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

1. Tiệm cận trong cấu trúc dữ liệu và giải thuật là gì? Tiệm cận trong cấu trúc dữ liệu và giải thuật được sử dụng[...]

Read More

Giải thuật tham lam (Greedy Algorithm)

1. Khái niệm Giải thuật tham lam Giải thuật tham lam hay chính xác hơn là một kĩ thuật (technique) tương tự quy hoạch động hay[...]

Read More