Cấu trúc dữ liệu cây trong C/C++ – Tree data structure

1.Khái niệm về cấu trúc cây Định nghĩa : Cây là một cấu trúc dữ liệu đặc biệt, trong cây chứa tập hợp T các phần[...]

Read More

Tìm kiếm phần tử cây nhị phân tìm kiếm trong C/C++

Thao tác tìm kiếm là rất cần thiết trong việc thực hiện các thao tác như chèn, xóa hay sửa một phần tử có trong cây.[...]

Read More

Xóa phần tử cây nhị phân tìm kiếm trong C/C++

Trong quá trình xóa một phần tử (hay một Node) có trong cây nhị phân tìm kiếm cần phải đảm bảo được điều kiện ràng buộc[...]

Read More

Cài đặt cấu trúc cây nhị phân tìm kiếm trong C/C++

Như đã đề cập ở bài đầu tiên trong loạt bài về cấu trúc dữ liệu cây. Khi làm việc với cấu trúc dữ liệu cây[...]

Read More

Thêm phần tử vào cây nhị phân trong C/C++

Các node (hay các phần tử) của cây đều không tự sinh ra. Vì thế mà khi có một cây nhị phân tìm kiếm, việc đầu[...]

Read More

Duyệt cây nhị phân tìm kiếm trong C/C++

Vấn đề sau khi nhập các node vào cây đó là việc duyệt cây. Khác với cấu trúc dữ liệu khác, ở trong cấu trúc dữ[...]

Read More