Con trỏ thao tác với struct trong C

1.Con trỏ trỏ đến struct Chúng ta đã biết rằng một con trỏ là một biến trỏ đến địa chỉ của một biến khác của bất[...]

Read More

Con trỏ trong C

1.Con trỏ là gì? 1.1 Con trỏ là gì? Đầu tiên, ta có thể hiểu rằng khi khai báo biến, các biến đó đều có một[...]

Read More

Con trỏ thao tác với mảng một chiều trong C

1.Nhắc lại kiến thức mảng một chiều Mảng một chiều là một lưu trữ chứa những giá trị có cùng kiểu với nhau. Các phần tử[...]

Read More