JavaScript trong HTML

1.JavaScript là gì ? JavaScript là một ngôn ngữ lập trình bổ sung tính tương tác cho một trang web. Điều này xảy ra trong trò[...]

Read More

Thẻ Head trong HTML (HTML head)

1.Thẻ <head> là gì? Thẻ <head> là thẻ nằm giữa thẻ <html> và thẻ <body> Thẻ <head> khai báo Thông tin tài liệu web mà bạn[...]

Read More

Ngôn ngữ Javascript

1. JavaScript là gì? Javascript là một ngôn ngữ lập trình kịch bản dựa vào các đối tượng có sẵn hoặc do người dùng tự định[...]

Read More