Hàm số trong C

1.Hàm là gì? Một nhóm các câu lệnh đều có chung một nhiệm vụ sẽ được gom vào thành một hàm, hay hiểu nôm na rằng[...]

Read More