Hàm trong JavaScript – JavaScript Function

1. Tổng quan về hàm trong JavaScript Hàm là một hay nhiều đoạn mã được viết ra để thực thi một hoặc nhiều hành động khi[...]

Read More

Hàm số trong C

1.Hàm là gì? Một nhóm các câu lệnh đều có chung một nhiệm vụ sẽ được gom vào thành một hàm, hay hiểu nôm na rằng[...]

Read More