Con trỏ thao tác với mảng một chiều trong C

1.Nhắc lại kiến thức mảng một chiều Mảng một chiều là một lưu trữ chứa những giá trị có cùng kiểu với nhau. Các phần tử[...]

Read More

Con trỏ thao tác với mảng hai chiều trong C

1.Nhắc lại kiến thức mảng hai chiều Một mảng hai chiều là một mảng chứa nhiều mảng một chiều, đôi khi mảng hai chiều còn được[...]

Read More