Khung nội tuyến trong HTML (HTML iframes)

Khung nội tuyến trong HTML được sử dụng để hiển thị một trang web 1.Cú pháp iframe trong HTML Thẻ <iframe> trong HTML chỉ định một[...]

Read More

JavaScript trong HTML

1.JavaScript là gì ? JavaScript là một ngôn ngữ lập trình bổ sung tính tương tác cho một trang web. Điều này xảy ra trong trò[...]

Read More

Các phần tử và kỹ kỹ thuật bố cục trong HTML(HTML layout)

1.Phần tử bố cục trong HTML Để xây dựng giao diện bố cục cho một trang HTML, trước hết bạn phải xem xét bố cục trang[...]

Read More

Phần tử mã máy tính trong HTML

HTML chứa một số phần tử để xác định đầu vào của người dùng và mã máy tính 1.<kbd> nhập dữ liệu từ bàn phím Thẻ[...]

Read More

Thiết kế web tương thích trong HTML (HTML responsive web design)

1.Thiết kế web tương thích là gì? Thiết kế web tương thích là cách thức bạn xây dựng một trang web đáp ứng được trên mọi[...]

Read More

Thêm CSS bằng HTML style

HTML style được dử dụng để thêm kiểu vào một phần tử như : màu sắc, phông chữ, kích thước, …v.v. 1. Inline style Đây là[...]

Read More

Siêu liên kết HTML (HTML Links)

1.Liên kết trong HTML Các liên kết trong HTML là các siêu liên kết Bạn có thể nhấp vào một liên kết và chuyển đến một[...]

Read More

Cách thêm CSS vào trang web

Có ba cách để thêm CSS vào một trang web Inline CSS Internal CSS External CSS 1. Inline CSS Inline CSS được sử dụng để tạo[...]

Read More

Màu sắc trong CSS (CSS color)

Màu sắc trong CSS được chỉ định bằng tên màu xác định trước hoặc với các giá trị RGB, HEX, HSL, RGBA hoặc HSLA 1. Giá[...]

Read More

Thuộc tính background trong CSS (CSS background)

Thuộc tính nền trong CSS dùng để thêm hiệu ứng nền cho các phần tử Có các thuộc tính CSS cơ bản sau: Background-color Background-image repeat[...]

Read More