Hàm abs() trong C

1. Định nghĩa hàm abs() trong C Hàm abs() được dùng để tính giá trị tuyệt đối của một số. Để khai báo hàm abs() trong C ta[...]

Read More

Hàm atof() trong C

1. Định nghĩa hàm atof() trong C Hàm atof() trong C được sử dụng để chuyển đổi từ string sang float. Để khai báo hàm atof() trong[...]

Read More

Hàm atol() trong C

1. Định nghĩa hàm atol() trong C Hàm atol() trong C được sử dụng để chuyển đổi từ string sang long int. Để khai báo hàm[...]

Read More

Hàm Idiv() trong C

1. Định nghĩa hàm Idiv() trong C Hàm Idiv() trong C được sử dụng để chia tử số cho mẫu số. Ngoài ra, hàm này còn có thể[...]

Read More

Hàm calloc() trong C

1. Định nghĩa hàm calloc() trong C Hàm calloc() trong C được sử dụng để cấp phát bộ nhớ được yêu cầu và trả về một[...]

Read More

Hàm fgetc() trong C

1. Định nghĩa hàm fgetc() trong C Hàm fgetc() trong C được sử dụng để đọc từng ký tự trong file chỉ định. Để khai báo hàm[...]

Read More

Hàm fgetpos() trong C

1. Định nghĩa hàm fgetpos() trong C Hàm fgetpos() trong C được sử dụng để lấy vị trí file hiện tại của stream và ghi nó tới[...]

Read More

Hàm fflush() trong C

1. Định nghĩa hàm fflush() trong C Hàm fflush() trong C được sử dụng để đẩy hết những ký tự có trong buffer ra stream. Sau khi[...]

Read More

Hàm fgets() trong C

1. Định nghĩa hàm fgets() trong C Hàm fgets() trong C được sử dụng để đọc từng dòng trong file C. Hàm fgets() sẽ đọc đến ký tự[...]

Read More

Hàm ferror() trong C

1. Định nghĩa hàm ferror() trong C Hàm ferror() trong C được sử dụng để kiểm tra lỗi khi mở file. Để khai báo hàm ferror() trong C, ta sẽ[...]

Read More