Định dạng văn bản trong HTML

1.Các phần tử định dạng HTML Các phần tử định dạng được thiết kế để hiển thị các loại văn bản đặc biệt: <b> - Chữ[...]

Read More

Trích dẫn và nhận xét trong HTLM

1.Thẻ trích dẫn là gì ? Thẻ trích dẫn là thẻ được sử dụng để chèn văn bản được trích dẫn vào một trang web, tức[...]

Read More

Màu sắc trong HTML

Màu sắc trong HTML được chỉ định bằng tên màu xác định trước hoặc với các giá trị RGB, HEX, HSL, RGBA hoặc HSLA 1. Giá[...]

Read More

Thêm CSS bằng HTML style

HTML style được dử dụng để thêm kiểu vào một phần tử như : màu sắc, phông chữ, kích thước, …v.v. 1. Inline style Đây là[...]

Read More

HTML kết hợp CSS

1.CSS là gì ? CSS là viết tắt của cascading style sheets được sử dụng để định dạng bố cục của một trang web Với CSS,[...]

Read More