Thẻ trong HTML

1.Thẻ trong HTML Thẻ trong HTML là tất cả mọi thứ từ thẻ bắt đầu đến thẻ kết thúc : <tagname>Nội dung của thẻ</tagname> Ví dụ:[...]

Read More

HTML Attributes

1.HTML Attributes là gì ? HTML Attributes (thuộc tính của phần tử  HTML) được sử dụng để cung cấp thông tin bổ xung cho các phần[...]

Read More